ALGEMENE VOORWAARDEN

KENNISMAKING TRAJECT EN GROEPSLES

Een try-out kennismaking voor de groepslessen bestaat uit drie lessen die in vier weken worden opgenomen. Hier wordt 65 / 85 euro voor gevraagd. Dit bedrag wordt bij een stopzetting van de cliënt niet terugbetaald. Inschrijven kan via het contactformulier op de website www.beweegenleef.be.


KENNISMAKING INDIVIDUEEL THUIS

Mensen met een mobiele beperking of een andere problematiek (zoals beginnende dementie, parkinson, ms, angststoornis, etc) kunnen de kennismaking en het traject bij hen thuis plannen. Samen stippelen we een traject uit met het doel dat je op een dag deel kan nemen aan de groepslessen.

De kennismaking bedraagt 60 euro (+ verplaatsingskosten >5 km) en duurt ongeveer 1u30.


TRAJECTEN EN GROEPSLESSEN

Er worden wekelijks lessen aangeboden. Je engageert je voor één vast lesmoment tenzij we dit anders hebben afgesproken.

Traject max. 5 mensen (donderdagochtend): Jouw traject bestaat uit 10 aaneensluitende lessen tenzij dit anders is aangegeven, vakantieperiode niet inbegrepen. Je kan binnen jouw traject éénmalig een les uitstellen. Ook bij een ziek kind 's ochtends heb je recht op één uitgestelde les. De cliënt dient de lesgever hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Alle andere lessen worden in rekening gebracht tenzij er overmacht is door plots ernstige ziekte, mantelzorg, palliatieve zorg of overlijden.

Traject max. 10 mensen (woensdagavond): Voor flow en het creëren van veiligheid binnen de groep kent je traject van tien sessies een geldigheid van veertien weken, vakantieperiode niet inbegrepen. De trajecten van vijf sessies kent een geldigheid van zeven weken, vakantieperiode niet inbegrepen.

Voor de groepsles van woensdag avond wordt gevraagd je in te schrijven (verbaal of via de website). Je kan jouw geboekte sessie zonder kosten afmelden tot ten laatste de dag zelf 12u. Nadien wordt de sessie in rekening gebracht.

Gelieve me te verwittigen bij overmacht door plots ernstige ziekte, mantelzorg, palliatieve zorg of overlijden.


JOUW TRAJECT ONLINE

Mensen die niet in Oost-Vlaanderen wonen kunnen kiezen voor een online traject. De kennismaking kan online. Aan het begin van het traject plannen we één live ontmoeting in. Er wordt gewerkt met het programma Zoom.us. Een deelnemer ontvangt per mail de nodige link en het paswoord om zich aan te melden. We starten steeds stip op het aangegeven uur. Gelieve bij vertraging een seintje per telefoon te geven. De cliënt zorgt voor voldoende beweegruimte en een goede zichtbaarheid met de camera. Op deze manier kan een goede begeleiding gegarandeerd worden.


INSCHRIJVING EN BETALING

  • De inschrijving is geldig van zodra er voldaan is aan onderstaande:

1. Mail of persoonlijk contact met melding van jouw inschrijving.

2. Een storting van het volledige bedrag op bankrekeningnummer

BE56 8905 4417 5788 met vermelding “naam” is ontvangen.

Een betaling gebeurd vòòr de start van de eerst volgende les of workshop.


  • Het betaalde bedrag wordt bij stopzetting van de cliënt niet terugbetaald, op uitzondering van een duidelijk, bewijsbare overmacht. Op de tijdlimieten van de kaarten wordt geen uitzondering gemaakt.
  • De prijzen van een workshopreeks, stage en retraite verschillen naargelang het aantal contactmomenten, de locatie en de duur.


  • Een sociaal tarief kan worden aangevraagd. Spreek de lesgever hier persoonlijk op aan.


LOSSE WORKSHOP OF REEKS: ZIEKTE EN OVERMACHT

Indien een cursist door overmacht of ziekte een workshop niet kan volgen, dient dit zo gauw mogelijk gemeld te worden via e-mail: laurence@beweegenleef.be.

Je plaats wordt vervangen door iemand vanop de wachtlijst of je draagt zelf iemand nieuw aan. Een terugbetaling komt je dan tegemoet. Indien geen andere deelnemer gevonden wordt, wordt onderstaande annuleringsregeling toegepast.


ANNULERING DOOR DE DEELNEMER VAN WORKSHOP

Tot 1 maand voor de workshopreeks wordt het volledige cursusgeld terugbetaald. Tot 1 week voor datum zal 50 % van de totaalsom worden teruggeboekt. Na 1 week voor datum wordt 15 % teruggave voorzien. Na 72u voor datum wordt geen teruggave voorzien, tenzij een andere deelnemer wordt voorgedragen.


ANNULERING DOOR DE DEELNEMER VAN STAGE OF RETRAITE

Tot 1 maand voor de stage of retraite wordt het volledige cursusgeld terugbetaald. Tot 1 week voor de datum zal 50 % van de totaalsom worden teruggeboekt, daarna is geen restitutie meer mogelijk, tenzij een andere deelnemer wordt voorgedragen.


ANNULERING DOOR DE ORGANISATIE

Lesgever Laurence Carlier mag een les of workshops ten allen tijde door een te weinig aantal deelnemers of persoonlijke overmacht annuleren.

Bij te weinig inschrijvingen of in geval van overmacht kan een workshopreeks, stage of retraite geannuleerd worden. Hiervan word u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Bij reeds ontvangen betalingen wordt het cursusgeld volledig terugbetaald.

Zij mag ten alle tijde de lestijden, tarieven, huisregels, locatie en voorwaarden wijzigen. Zij zal de deelnemers hier zo snel mogelijk op de hoogte brengen.


FOTO EN FILMMATERIAAL

Als klanten deelnemen aan een activiteit, kan het zijn dat ze tijdens die activiteit gefotografeerd of gefilmd wordt. Deze foto’s of films gebruiken we ter verslaglegging van de activiteit, ter illustratie van onze werking en ter promotie van gelijkaardige toekomstige activiteiten. De klant heeft altijd het recht om ter plekke aan te geven dat hij/zij niet gefotografeerd of gefilmd wilt worden. Achteraf kan men ook bezwaar maken. We verwijderen dan de foto of passen de film aan.

Om de evolutie van cliënten op te volgen kan in overleg persoonlijk foto- en filmmateriaal gemaakt worden. Deze vallen onder strikt beroepsgeheim en worden enkel aan derden getoond na instemming en goedkeuring.


VERANTWOORDELIJKHEID

Een deelnemer aan de groepslessen, workshops of individuele begeleiding is steeds verantwoordelijk voor zichzelf. De deelnemer wordt geacht zijn/haar eigen grenzen te kennen. Deelname aan een les, workshop, stage of retraite is op eigen risico. Lesgever Laurence Carlier heeft in geen geval verantwoordelijkheid of aansprakelijk voor schade of persoonlijke letsels ontstaan tijdens of ten gevolge van een les, workshop, stage, retraite, lezing, …

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u Laurence Carlier voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid ten gevolge van uw handelen of nalaten.

Nieuwe cliënten dienen een aanwezige chronische aandoening, fysieke klacht of zwangerschap bij een eerste contact aan lesgever Laurence Carlier te melden. Overleg en samenwerking met een huisarts, specialist of therapeut is mogelijk om de cliënt een zo goed mogelijke begeleiding te garanderen.

Voor cliënten met beginnende fysieke klachten, ongemakken of zwangerschap, dienen lesgever Laurence Carlier bij een eerst volgende contact te verwittigen.

Laurence Carlier kan ten allen tijde beslissen dat een deelname aan de individuele sessies, lessen, workshops, stage of retraite niet meer mogelijk is. Het resterende bedrag van de betaling wordt dan terug betaald.


Het lessenaanbod kan wijzigen door beperkende maatregelen of lock-down. De laatste wijzigingen die invloed hebben op het lesgeven worden dan per mail meegedeeld. Bij een lock-down gaan de lessen gewoon online verder door.


U gaat akkoord met de algemene voorwaarden van zodra u zich ingeschreven heeft voor een traject, try-out, individuele begeleiding, workshop en/of reeks bij lesgever 'Laurence Carlier'.