ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met LAURENCE CARLIER, handel drijvend onder de benaming “BEWEEG & LEEF”, met maatschappelijke zetel te 9860 Moortsele, Rollebaan 14, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0690.982.072, tel. +32 478 70 37 59 en e-mail laurence@beweegenleef.be.

Daarnaast wordt elke rechtsverhouding tussen LAURENCE CARLIER en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan.

Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.


Artikel 1 – Toepassing

1.1. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een kennismaking of reeks wordt geboekt van BEWEEG&LEEF door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Klant’).

1.2. Bij het bestellen van een dienst of product via de website of de webshop van BEWEEG & LEEF, moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door BEWEEG & LEEF.

1.3. BEWEEG & LEEF behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

1.4. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

1.5. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. BEWEEG & LEEF draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.


Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van BEWEEG & LEEF.

2.2 Een inschrijving en betaling van een workshopreeks, stage of retraite gebeurd zoals aangegeven in de uitnodiging. Hier wordt niet van afgeweken.

2.3 De prijzen van een workshopreeks, stage en retraite verschillen naargelang het aantal contactmomenten, de locatie en de duur.

2.5 Tenzij mondeling anders afgesproken, de overeenkomst tussen BEWEEG & LEEF en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door de invulling van het inschrijvingsformulier door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door BEWEEG & LEEF. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. Voor de bestelling van producten, is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Klant.

2.6. Bestellingen zijn niet bindend voor BEWEEG & LEEF zolang deze, na het doorlopen van het bestelproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.


Artikel 3 – Prijzen producten

3.1. De op de webshop aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijn de prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW. De BTW wordt apart aangegeven. Na betaling ontvangt de Klant een factuur.

3.2. BEWEEG & LEEF hanteert geen verzendings- of leveringskosten ten laste van de klant.


Artikel 4 – Prijzen diensten

4.1. De Klant ontvangt een factuur voor het te betalen bedrag. Op de facturen van BEWEEG & LEEF is 21% BTW van toepassing.

4.2. In geval van betaling op factuur en bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag inclusief BTW en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is BEWEEG & LEEF gerechtigd de Klant toegang tot de lessen te weigeren totdat de betaling binnen is. In zoverre de Klant verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van BEWEEG & LEEF te voldoen, behoudt BEWEEG & LEEF zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen.

4.3. Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen. Indien BEWEEG & LEEF expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen heeft toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.

4.4.Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan BEWEEG & LEEF te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de Klant geheel of deels over te dragen doch blijft BEWEEG & LEEF in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van BEWEEG & LEEF over te dragen.


Artikel 5 – Online betaling

5.1. De betaling vindt plaats direct na de bestelling. BEWEEG & LEEF biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Molly. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van BEWEEG & LEEF verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn.

5.2. Geen enkele bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen.

5.3. BEWEEG & LEEF aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.


Artikel 6 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen

6.1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door BEWEEG & LEEF krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van BEWEEG & LEEF beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

6.2. BEWEEG & LEEF doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van BEWEEG & LEEF, toegang tot de site onderbroken wordt. BEWEEG & LEEF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. BEWEEG & LEEF heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen.

6.3. BEWEEG & LEEF is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.

6.4. Tenslotte kan BEWEEG & LEEF niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien BEWEEG & LEEF wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.

6.5. Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van de kennismaking, de reeks of de opleiding.

6.6. De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over de producten en activiteiten van BEWEEG & LEEF. BEWEEG & LEEF heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

6.7. BEWEEG & LEEF kan op de pagina’s van haar website links naar andere internetsites plaatsen. BEWEEG & LEEF is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

Artikel 7 – Voorwaarden per artikel

7.1 Try-out kennismaking
E
en try-out kennismaking bestaat uit drie lessen die in één maand worden opgenomen. Het inschrijvingsgeld wordt bij een stopzetting van de klant niet terugbetaald. Aansluiten kan op ieder moment.

7.2. Trajecten en groepssessies
E
r worden lessenreeksen per kwartaal aangeboden. De klant engageert zich voor één vast lesmoment tenzij er gekozen werd voor een abonnement of dit anders werd afgesproken. 

7.3. Kennismaking individuele begeleiding
Er worden bij een
kennismakingssessie op een locatie >5 km van de hoofdzetel, verplaatsingskosten aangerekend. Deze sessies duren ongeveer 1u30. Bij het stopzetten van een individuele kennismakingsreeks wordt het inschrijvingsgeld niet terug betaald. Na onderlinge overeenkomst, kan de klant kiezen voor een individueel traject.
7.4
. Individuele begeleiding
D
e datum van geplande sessies kunnen ten laatste 48 uur voor de sessie verplaatst worden. Nadien worden sessies aangerekend, tenzij men een duidelijke reden van overmacht kan meegeven.

7.5. Online sessies
E
r wordt gewerkt met het programma Zoom.us. Een deelnemer ontvangt per mail de nodige link en het paswoord om zich aan te melden. We starten steeds stip op het aangegeven uur. Gelieve bij vertraging een seintje per telefoon te geven.
De cliënt zorgt voor voldoende beweegruimte en een goede zichtbaarheid met de camera. Op deze manier kan een goede begeleiding gegarandeerd worden.

7.6. BEWEEG & LEEF kan door omstandigheden sessies ten allen tijden afzeggen en verplaatsen.

7.7. BEWEEG & LEEF heeft ten allen tijde van de lessen en de begeleidingen het recht deze stop te zetten en/of de klant te verwijderen indien deze zich discriminerend of ongepast gedraagt naar zowel de groep, medestudenten als de lesgever. Het lesgeld wordt voor die les niet terug betaald.


Artikel 8 – Ziekte, overmacht en annulering van bestellingen

8.1. De bestelling van diensten zoals reeksen en trajecten, kan door de Klant enkel vooraf rechtsgeldig worden geannuleerd bij een per post aangetekend schrijven of per e-mail. In dit laatste geval is de annulatie slechts geldig wanneer BEWEEG & LEEF een bevestiging van ontvangst aan de Klant heeft gestuurd.

8.2. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen (online of in persoon) tijdens de les zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht.

8.3. Indien een cursist door overmacht of ziekte een ééndaagse studiedag, een tweedaagse stage, retraite of een losse workshop niet kan volgen, dient dit zo gauw mogelijk gemeld te worden via e-mail: laurence@beweegenleef.be. De plaats van de klant wordt vervangen door iemand vanop de wachtlijst of een door de klant aangedragen persoon. Een terugbetaling komt je dan tegemoet. Indien geen andere deelnemer gevonden wordt, wordt onderstaande annuleringsregeling toegepast.

8.4. Tot 1 maand voor de bovenvermelde activiteiten wordt het volledige cursusgeld terug betaald. Tot 1 week voor datum zal 50 % van de totaalsom worden teruggeboekt. Na 1 week voor datum wordt 15 % teruggave voorzien. Na 72u voor datum wordt geen teruggave voorzien, tenzij een andere deelnemer wordt voorgedragen. Voor de retraites kan tot 1 week voor de datum zal 50 % van de totaalsom worden teruggeboekt, daarna is geen restitutie meer mogelijk.

8.5 BEWEEG & LEEF mag een les of workshops ten allen tijde door een te weinig aantal deelnemers of persoonlijke overmacht annuleren. Bij te weinig inschrijvingen of in geval van overmacht kan een workshopreeks, stage of retraite geannuleerd worden. Hiervan word u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Bij reeds ontvangen betalingen wordt het cursusgeld volledig terugbetaald.
BEWEEG & LEEF mag ten alle tijde de lestijden, tarieven, huisregels, locatie en voorwaarden wijzigen. Zij zal de deelnemers hier zo snel mogelijk op de hoogte brengen.


ARTIKEL 9 – Verantwoordelijkheid

9.1. Een deelnemer aan de groepslessen, workshops of individuele begeleiding is steeds verantwoordelijk voor zichzelf. Deelname aan een les, workshop, stage of retraite is op eigen risico. BEWEEG & LEEF & 'Laurence Carlier' heeft in geen geval verantwoordelijkheid of aansprakelijk voor schade of persoonlijke letsels ontstaan tijdens of ten gevolge van een les, workshop, stage, retraite, lezing, …
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u BEWEEG & LEEF & 'Laurence Carlier' voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid ten gevolge van uw handelen of nalaten.

9.2. Nieuwe cliënten dienen een aanwezige chronische aandoening, fysieke klacht of zwangerschap bij een eerste contact aan lesgever Laurence Carlier te melden.

9.3. Reeds bestaande klanten dienen lesgever Laurence Carlier bij een eerst volgende contact te verwittigen als zij geconfronteerd worden met beginnende fysieke klachten, ongemakken of zwangerschap.

9.4. Overleg en samenwerking met een huisarts, specialist of therapeut is mogelijk om de klant een zo goed mogelijke begeleiding te garanderen. Dit komt enkel tot stand na toestemming van de klant.

9.5. Laurence Carlier kan ten allen tijde beslissen dat een deelname aan de individuele sessies, lessen, workshops, stage of retraite niet meer mogelijk is. Het resterende bedrag van de betaling wordt dan terug betaald.


ARTIKEL 10 – Foto- en filmmateriaal

10.1. Als klanten deelnemen aan een activiteit, kan het zijn dat ze tijdens die activiteit gefotografeerd of gefilmd wordt. Deze foto’s of films gebruiken we ter verslaglegging van de activiteit, ter illustratie van onze werking en ter promotie van gelijkaardige toekomstige activiteiten. De klant heeft altijd het recht om ter plekke aan te geven dat hij/zij niet gefotografeerd of gefilmd wilt worden. Achteraf kan men ook bezwaar maken. We verwijderen dan de foto of passen de film aan.

10.2. Om de evolutie van cliënten op te volgen kan in overleg persoonlijk foto- en filmmateriaal gemaakt worden. Deze vallen onder strikt beroepsgeheim en worden enkel aan derden getoond na schriftelijke instemming en goedkeuring.


Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, verwaardiging en fabricagemethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door BEWEEG & LEEF, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van BEWEEG & LEEF, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de webshop zou worden geplaatst. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van BEWEEG 1 LEEF.


Artikel 12 – Verwerking persoonsgegevens

12.1. Door een bestelling te plaatsen of een opleiding te boeken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan BEWEEG & LEEF om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de verwaardiging en verzending van de door hem bestelde producten of het leveren van de bestelde dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van BEWEEG & LEEF. BEWEEG & LEEF verwijst in dit kader ook naar haar privacyverklaring. De verantwoordelijke voor de verwerking, BEWEEG & LEEF , respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BEWEEG & LEEF te sturen.

12.2. Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.


Artikel 13 – Klachten

Eventuele klachten dienen aan BEWEEG & LEEF te worden gericht via aangetekend schrijven.


Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

14.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen BEWEEG & LEEF en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

14.3. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen BEWEEG & LEEF en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.U gaat akkoord met de algemene voorwaarden van zodra u zich ingeschreven heeft voor een les, individuele begeleiding, workshop en/of reeks bij BEWEEG & LEEF en lesgever 'Laurence Carlier'.


Moortsele, januari 2023